Pri riešení úloh v rámci marketingového výskumu sa najčastejšie využívajú overené výskumné metódy v rámci kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. TNS Slovakia neustále investuje do zvyšovania kvality a kapacity terénneho zberu dát tak, aby si udržala vedúcu pozíciu v spoľahlivosti dodávaných informácií. Všetky procesy získavania a spracovania dát podliehajú prísnym kritériám interného systému kvality.

Kvantitatívny výskum skúma najrôznejšie javy na relatívne veľkej vzorke respondentov.

Kvalitatívny výskum skúma javy, analyzuje ich príčiny, vzťahy a súvislosti na malom počte zástupcov cieľovej skupiny.

Rozhovory B2B realizujú anketári v rôznych firmách s ľuďmi pracujúcimi na najrôznejších pracovných pozíciách, napr. s riaditeľmi či manažérmi.

Internetové výskumy sa realizujú prostredníctvom online panela, v ktorom je v súčasnosti zaregistrovaných viac ako 13 000 aktívnych užívateľov internetu.